پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-مهدویت

برنامه‌هاي حكومت جهاني حضرت

1 - این حدیث «او حدود الهی را اقامه خواهد کرد» از کدام معصوم است؟ (امتیاز : 5)

امام جواد (ع)به نقل از پیامبر

امام صادق به نقل از پیامبر

امام کاظم به نقل از حضرت علی (ع)

امام صادق به نقل از امام علی (ع)
2 - این فرمایش از کدام معصوم است؟(ما هدم الدّین مثل البدع) (امتیاز : 5)

پیامبر اکرم(ص)

امام علی(ع)

امام حسین(ع)

امام صادق(ع)
3 - کدامیک از گزینه ها جزو برنامه های اجتماعی حضرت نیست؟ (امتیاز : 5)

مبارزه با فساد و رذایل اخلاقی

اجرای حدود الهی

عدالت قضایی

مبارزه با بدعتها
4 - این فراض از دعای ندبه به کدام یک از برنامه های حکومت حضرت مهدی (عج)اشاره دارد؟(کجاست آنکه آثار گمراهی و هوی وهوس را نابود خواهد ساخت؟کجاست آنکه ریسمان های دروغ و افتراء را ریشه کن کند؟) (امتیاز : 5)

برنامه های فرهنگی - اجرای حدود الهی

برنامه های اجتماعی - عدالت اقتصادی

برنامه های اجتماعی- مبارزه بافساد و رذائل اخلاقی

برنامه های فرهنگی - مبارزه با فساد و رذائل اخلاقی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد 1392ساعت 17:42  توسط دلیجان حساب  | 

برنامه‌هاي حكومت جهاني حضرت

1 - اجرای حدود الهی جزو کدامیک از برنامه های حضرت مهدی (عج) است؟ (امتیاز : 5)

برنامه فرهنگی

برنامه اجتماعی

برنامه اقتصادی

برنامه اعتقادی
2 - احیاء کتاب و سنت جزو کدامیک از برنامه های حکومتی حضرت قرارا دارد؟ (امتیاز : 5)

برنامه فرهنگی

برنامه اجتماعی

برنامه اعتقادی

برنامه اقتصادی
3 - این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود :و لایترک بدعة .... و لاسنة ... . (امتیاز : 5)

الا از الها – الا اقامها

الا اقامها – الا از الها

الا از الها – الا از الها

الا اقامها – الا اقامها
4 - کدامیک از گزینه ها جزو برنامه های اجتماعی حضرت نیست؟ (امتیاز : 5)

مبارزه با فساد و رذایل اخلاقی

اجرای حدود الهی

عدالت قضایی

مبارزه با بدعتها

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد 1392ساعت 11:7  توسط دلیجان حساب  | 

برنامه‌هاي حكومت جهاني حضرت


1 - اینکه در روایات آمده که زن در دیدن خانه اش بر طبق قرآن و سنت پیامبر قضاوت می کند با کدام یک از زیر مجموعه برنامه های حکومتی امام زمان (عج) می سازد؟ (امتیاز : 5)

احیاء کتاب و سنت

گسترش معرفت و اخلاق

نهضت علمی

هر سه
2 - طبق فرموده پیامبر با آشکار شدن بدعت ها در میان امت چه باید کرد؟ (امتیاز : 5)

مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند.

مردم به جنگ بدعت گذاران بروند.

بر عالم است که علم خود را آشکار کند

مردم سکوت نکنند.
3 - با استفاده از روایات برنامه های حکومتی حضرت در چند محور قرار دارد؟ (امتیاز : 5)

2 محور

3محور

4 محور

6 محور
4 - این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود:تطوی له ... و تظهر له .... . (امتیاز : 5)

الکنوز- الارض

الارض – الکنوز

الارض – الارض

الکنوز - الکنوز

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم تیر 1392ساعت 9:35  توسط دلیجان حساب  |